Dorpswerk Sprundel, is er door, van en voor de dorpsbewoners en moet daarom zo breed en diep mogelijk in het dorp geworteld zijn. Door die worteling kan het Dorpswerk ruim signaleren, informeren en een vraagbaak zijn, zowel voor vrijwilligers als professionele krachten. En van daar uit ontstaan ook kennis en kracht om tot activiteiten te komen waaraan in het dorp behoefte is.
De inwoners van alle leeftijden en identiteiten vormen samen de gemeenschap. Dorpswerk Sprundel kiest daarom voor een integrale aanpak, met daarbinnen ruimte voor verschillende doelgroepen en extra inzet voor sociaal zwakkeren.

Het organogram van de stichting Dorpswerk Sprundel toont het netwerk waardoor de door de gemeente toebedeelde functie sociaal-cultureel werk in Sprundel gestalte krijgt. Het bestuur draagt de eindverantwoording van het functioneren van de stichting, zet beleidslijnen uit, heeft de zorg voor beheer en personeel en probeert bij te dragen in de opvulling van leemten in het plaatselijk sociaal cultureel werk. Ten aanzien van de uitvoeringsorganen werkt het bestuur dus vooral voorwaardenscheppend.

Via bestuur, uitvoeringsorganen en werkgroepen is de stichting diep geworteld in de plaatselijke samenleving. Belangrijk doel van dat netwerk is signaleren van plaatselijke behoeften op het terrein van leefbaarheid, welzijn, wonen en zorg. Via uitvoeringsorganen, werkgroepen en bestuur wordt, eventueel na nader onderzoek, ingespeeld op geconstateerde behoeften. Een hoofdtaak van de uitvoeringsorganen Jeugdraad, Zorgnetwerk, Verenigingsraad en Wijkenoverleg is tevens het bevorderen van, en waar mogelijk gestalte geven aan, afstemming en samenwerking tussen groepen en organisaties die plaatselijk binnen hun werkgebied op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein actief zijn. Dit om de krachten in het sociaal domein ter plaatse optimaal te benutten, ten diensten van de samenleving en de inwoners.
In Jeugdraad, Zorgnetwerk, Verenigingsraad en Wijkenoverleg heeft verder uitwisseling van ervaringen en informatie plaats. Tevens dienen deze organen op te komen voor de belangen van de clubs en organisaties die er in vertegenwoordigd zijn en hun doelgroep in het algemeen.

Scroll naar top