Woonomgeving maken we samen

Wijkbeheer

Bij wijkbeheer gaat het er om dat burgers, maatschappelijke instellingen en gemeente samen verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid in een leefgebied, in dit geval het dorp Sprundel. Bedoeling is dat de inwoners samen met gemeente, woningstichting, politie, Dorpswerk en andere instellingen hun best doen om het leven in Sprundel zo aangenaam mogelijk te maken. Dus afgestemd op elkaar werken, elkaar ondersteunen en aanvullen. Naast recreatie en sociale samenhang is er volop aandacht voor inrichting publieke ruimte, voorzieningen, veiligheid en zorg.

Wijkenoverleg

Aan wijkbeheer wordt uitvoering gegeven door het uitvoeringsorgaan Wijkenoverleg.
Vertegenwoordigers van de Sprundelse wijken, de politie, de woningstichting, de gemeente en het Dorpswerk komen een keer of drie per jaar bijeen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken. De wijkverenigingen organiseren gezamenlijk activiteiten, zoals: biljartcompetitie, kaartavonden, dartscompetitie en dergelijke. Hebben er meerdere wijken belang bij een of andere zaak die de leefbaarheid aangaat, dan wordt in principe door die wijken samengewerkt. En zaken die het hele dorp aangaan, zoals inrichting dorp en wijken, voorzieningen, veiligheid (Buurtpreventie), zorg en Sprundel Schoon zijn aandachtsvelden van het Wijkenoverleg.
Naast vertegenwoordigers van de wijken vormen enkele vrijwilligers de (coördinatie-)commissie van het Wijken overleg:
Voorzitter Corné Verlind: 0165-387456, corne.verlind@malian.nl
Secretaris Mark van Diemen: 0165-381201, markvandiemen@home.nl,
Vicevoorzitter en Sprundel Schoon Toon van de Sanden: 0165-384055, toonsant@home.nl
Commissielid buurtpreventie Corine Roks: 0165-387772, corine.roks@home.nl
Commissielid buurtpreventie: Pieter Aarts pieter.aarts@brabantwater.nl
Commissielid (verbinding met Verenigingsraad): Cindy Heeren, cindyheeren@live.nl
De bijeenkomsten van het Wijkenoverleg worden ook bijgewoond door de veiligheidsambtenaar van de gemeente (Angelo van den Berg), Joyce van Beijsterveldt (Thuisvester), wijkagent Joost Wevers (Joost.wevers@politie.nl) en de BOA.

Negen Wijken

In de praktijk blijkt dat mensen in het algemeen gemotiveerd zijn om iets te doen aan- en voor hun directe leefomgeving. Daarom is Sprundel onderverdeeld in een negental wijken. Er zijn acht wijkverenigingen. Helaas is de wijkvereniging ’t Pluspunt (wijk in hoek gevormd door Rucphensebaan en Noorderstraat) eind 2008 opgeheven.

De Branden:
Alle straten tussen Vosdonkseweg, Schuurkerkstraat, Noorderstraat en St. Janstraat (genoemde straten horen er niet bij).
Voorzitter Alex Wagemakers, 06-53670617,alexwagemakers@hotmail.com

’t Brouwersnest:
Vorenseindseweg tot Hertog Janlaan en Rucphensebaan oneven en alle straten die liggen binnen de hoek die door genoemde straten gevormd worden.
Contactpersoon: Toon Pijlman, 0165-383185, t.pijlman@home.nl

Achter de St. Jan:
Alle straten tussen Vorenseindseweg (niet inbegrepen) en St. Janstraat tot HertogstraatHertogstraat en Hertog Janlaan (allen wel inbegrepen).
Secretariaat: Cindy Heeren, achterdesintjan@hotmail.nl

Berk-d’Ettesei:
Gebied omgrensd door Schuurkerkstraat (vanaf De Branden), Luienhoeksestraat (beide straten horen er bij), Vosdonkseweg, rijksweg en Bredasebaan (straten die er niet bij horen).
Voorzitter: Angela Verwijs, 06-15179385, Berkdettesei@hotmail.com

’t Versent:
Gebied tussen Vorenseindseweg vanaf Hertog Janlaan (inclusief straat), grens met Schijf en Rucphen, Moervenstraatje (inclusief straat), Akkerstraat (exclusief straat) en Omgangstraat na Akkerstraat (exclusief straat).
Secretaris: Corné Evers, 0165-201070, info@evers-automatisering.nl.

D’hei:
Gebied tussen Omgangstraat buiten bebouwde kom tot Akkerstraat (inclusief straat), Akkerstraat (inclusief), Klein Zundertseweg vanaf Akkerstraat (inclusief), Hogestraat vanaf Bakkersmeer (inclusief), Bakkersmeer (inclusief), grens Zundert en Lokkerstraat (exclusief).
Desiree Heeren, Klein Zundertseweg 14, 4714 RR, tel.0165-344295, de-heertjes@planet.nl

De Boskrekels:
Gebied tussen Bredasebaan (inclusief), grens Etten-Leur/Rijsbergen, Lokkerstraat (inclusief).
Secretaris : Richard Rens, 0165-386024, e-mail:rlhrens@home.nl

’t Aarmend:
St. Janstraat vanaf nummers 58 en 59, Molenerf, Omgangstraat t/m 19 en de huizen in de Schuurkerkstraat tot De Branden.
Secretaris: Pieter Aarts, 0165-383010, info@aarmend.nl

Recreatie en sociale samenhang

De verschillende wijkverenigingen kennen alle recreatieve activiteiten, zoals: fietstochten, wandelingen, uitstapjes, barbecueën, activiteiten voor kinderen, enzovoort.
Het wijkoverleg houdt jaarlijks voor de wijkverenigingen een biljartcompetitie en een dartscompetitie
Er worden ook activiteiten, bijvoorbeeld met St. Nicolaas en carnaval door enkele wijkverenigingen samen georganiseerd. Voor het hele dorp wordt jaarlijks door Achter de St. Jan een wandelvierdaagse, door ’t Aarmend een fietsvierdaagse en door d’Hei een kaartavond gehouden.

Veiligheid

In het project Buurtpreventie werken bewoners samen met politie en gemeente aan een veilige woonomgeving. Verspreid over de wijken zijn er in Sprundel ruim veertig buurtpreventisten. Daarnaast zijn via een app .. bewoners bij Buurtpreventie aangesloten. Zij zijn de ogen en oren in hun wijk en het dorp en worden gewaarschuwd als er verdachte zaken gesignaleerd worden.

Inrichting wijken en dorp

Het wijkenoverleg denkt en praat, o.a. via de ontwikkelingsgroep van de gemeente, mee over de inrichting van het dorp, bijvoorbeeld over speelgelegenheden en invulling en aankleding van het dorpshart. Indien zinvol worden de wijkverenigingen die het aangaat daar zoveel mogelijk bij betrokken.
Vier van de vijf wijken in de dorpskom – De Branden, ’t Aarmend, Achter de St. Jan – kennen een Hondenpoepproject. De gemeente stelt aan de wijkverenigingen hondenpoepbakken en dispensers met hondenpoepzakjes beschikbaar. Vrijwilligers legen die bakken en vullen de dispensers.
En er is een werkgroep Sprundel Schoon. Vrijwilligers daarvan bestrijden zwerfvuil, door zwerfvuil te ruimen, bewoners bewust te maken van de problemen die door zwerfvuil veroorzaakt worden.
Ook spelen wijkverenigingen en het Wijkenoverleg een rol met betrekking tot voorzieningen in de wijken en het dorp, onder meer ook betreffende internetverbinding en verduurzaming.

Zorg

In de coronatijd hebben wijkverenigingen getoond dat zij aandacht willen geven en verlenen aan wijkbewoners die dat nodig hebben. Er ligt een plan klaar om in elke wijk een zorggroepje te vormen dat signaleert wie in de wijk zorg/aandacht behoeft. Samen met de wijkzuster wordt dan bekeken hoe daar het beste op ingespeeld kan worden.

Scroll naar top